Werkgevers gebruiken no-riskpolis weinig

Wij informeren en adviseren werkgevers graag over dit en alle andere onderwerpen rondom subsidie en andere tegemoetkomingen bij het in dienst nemen of hebben van een Wajongere of werknemer met Wia-rechten !  

 

Werkgevers gebruiken no-riskpolis weinig

Het UWV Kennisverslag van juli biedt een analyse van het gebruik van de noriskpolis door werkgevers. Deze polis maakt het minder risicovol om werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Kennisadviseur Peter Rijnsburger van UWV deelt enkele belangrijke bevindingen.

‘Via de no-riskpolis kan een werkgever de Ziektewetuitkering die de werknemer van UWV krijgt in mindering brengen op het loon dat hij bij ziekte moet doorbetalen. Wij hebben een inschatting gemaakt van het aantal werknemers dat onder de polis valt en gekeken hoeveel werkgevers er gebruik van maken.’

Wat zien we in de cijfers?

‘We hebben het gebruik door werkgevers van de no-riskpolis voor 4 groepen onderzocht: werkenden met een WAO-, WGA- of Wajong-uitkering en werkenden die voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld, de WIA 35-minners.

Bij al deze groepen constateren we ondergebruik.

Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen. Voor de groep WGA’ers naar schatting 50%. Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager, respectievelijk 17% en 14%.’

Hoe komt dat?

‘De belangrijkste reden is waarschijnlijk de onbekendheid met de no-riskpolis bij zowel de werkgever als de werknemer. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werkgevers niet op de hoogte is van het bestaan van de no-riskpolis. Een andere mogelijke reden is dat werkgevers kort verzuim niet altijd doorgeven omdat dit tot weinig kosten leidt en ze opzien tegen de administratieve handeling.’

Er is dus meer informatie nodig?

‘Ik denk dat we daar nog winst kunnen boeken. Uwv.nl biedt informatie, bij een WIA-beoordeling informeren we werknemers over het bestaan van de no-riskpolis en werkgevers hebben via onder meer het doelgroepregister toegang tot meer informatie.

Wij kijken nu welke mogelijkheden er nog meer zijn om aandacht te vestigen op de regeling.’

Loopbaanlink omdat: